บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมั่นคงมาเป็นระยะเวลา กว่า 18 ปี เพราะเรามีนวัตกรรมเป็นของตนเอง เรามีนักคิดนักประดิษฐ์ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆสร้างความแตกต่าง ประกอบกับความพยายามบนปณิธานอันแรงกล้าดังสโลแกนที่ว่า "ริเริ่ม...สร้างสรรค์ธุรกิจทำเงิน" เราจะไม่หยุดคิดก็เพื่อจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรู้คุณค่าและมุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพให้กับคนไทย เพราะเราอยากเห็นคนไทยมีอาชีพ มี รายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้ทุกท่านได้ดำเนินการธุรกิจอย่างมืออาชีพตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติได้

สำหรับ บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด เราจะให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยยึดหลักการทำธุรกิจภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการใช้วัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อมและผลิตภายในประเทศสภาพแวดล้อมทางสังคม สนับสนุนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักคิด อย่างสร้างสรรค์แบบไม่มีจุดสิ้นสุด เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างมั่นคง

Top

Online : 000001
Visitor : 2,008,331

Copyright © 2016 www. iDeaMe Club .com